Úvod

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel webového portálu www.czechanik.cz:

CZECHANTIK.CZ s.r.o.,
IČO: 06910076
Petrské náměstí 1, 110 00 Praha 1

Spisová značka: C 291177 vedená u Městského soudu v Praze

(dále také jako „Prodávající“)

1) Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.czechantik.cz, provozovaného Prodávajícím (dále jen „e-shop“) a upravují vztahy mezi třetími osobami a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží. Třetími osobami jsou spotřebitel a podnikatel nebo firma (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a veškeré spory budou řešeny dle českého práva a před českými soudy. Místně příslušným soudem je soud dle místa podnikání Prodávajícího. Kupující registrací nebo nákupem na webovém portálu www.czechantik.cz potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součástí je reklamační řád, souhlas se zpracováním osobních údajů, že jsou mu srozumitelné, a že s nimi vyslovuje svůj souhlas. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem před registrací nebo vlastním nákupem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2) Definice

a) Prodávající

CZECHANTIK.CZ s.r.o.
IČO: 06910076
Petrské náměstí 1, 110 00 Praha 1

Spisová značka: C 291177 vedená u Městského soudu v Praze

b) Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel

  • spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při nákupu předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími (dále jen „spotřebitel“)
  • Podnikatelem je:

I. osoba nebo firma zapsaná v obchodním rejstříku

II. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)

III. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (obvykle svobodná povolání)

IV. osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

(dále jen „podnikatel“)

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3) Spotřebitelská Smlouva a ochrana osobních údajů

Spotřebitelskou smlouvou se pro účely nákupu na e-shopu rozumí smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

Zpracováním osobních údajů se rozumí veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících, které jsou zadávány při nákupu zboží v e-shopu v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující, zaškrtnutím tlačítka „Všeobecné obchodní podmínky“ při registraci nebo při zadání svých osobních údajů u nákupu bez registrace, souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní a marketingové činnosti Prodávajícího, který je v postavení správce. Poskytnutí osobních údajů Kupujícím je dobrovolné, Kupující má právo na přístup k údajům, opravu údajů a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Data nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující tímto dává souhlas s použitím svých osobních údajů za účelem nabízení služeb a produktů Prodávajícího, k zasílání marketingových a reklamních informací, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., o službách informačních společností, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající jakožto správce, pověřil zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. Prodávající jako správce tímto poučuje Kupujícího o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pak o tom, že

poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné,
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům,
Kupující má právo na opravu svých osobních údajů,
Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese místa podnikání Prodávajícího uvedený v čl. 2 těchto VOP,
Kupující má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

4) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu, popř. telefonicky. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím v e-shopu. Kupní smlouva vzniká dokončením a odesláním objednávky zboží umístěného v e-shopu, případně na základě telefonické objednávky Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícím. Přijetím se rozumí zaslání potvrzovacího mailu Kupujícímu na jím zadaný email. Uzavřenou kupní smlouvu, včetně ceny, lze měnit nebo zrušit pouze na základě písemné dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Kupující, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, dokončením a potvrzením objednávky zboží souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.

Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby na straně Kupujícího, případně tyto chyby opravovat, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je na vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2. let ode dne jejího uzavření.

5) Cena a platba

Cena zboží uváděného v e-shopu Prodávajícího je cenou smluvní a konečnou. Ceny jsou uvedeny aktuálně platné, a to po celou dobu, kdy je zboží v e-shopu nabízeno. Prodávající si však vyhrazuje právo cenu zboží kdykoliv v průběhu jeho zveřejnění v e-shopu měnit.

Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující.

Konečná cena zboží, po vyplnění objednávkového formuláře, je před dokončením objednávky včetně dopravného, případně dalších příplatků, jako je poplatek za způsob platby, balné, autorské poplatky apod.. Konečnou cenou při uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je cena uvedená u zboží v době dokončení objednávky zboží Kupujícím.

Daňový nebo platební doklad, který obdrží Kupující, slouží zároveň i jako dodací list. Zboží bude Kupujícímu zasláno až po jeho úplném uhrazení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, kdy Kupující uhradí cenu zboží a Prodávající není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající bez zbytečného odkladu zaplacenou cenu zboží, případně jeho dohodnutou část Kupujícímu, nejpozději však do 15 dnů, kdy se Prodávající dozvěděl od Kupujícího platební údaje pro vrácení peněz.

Kupující se stává vlastníkem zboží až úplným uhrazením celé kupní ceny. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • platba předem bankovním převodem,
  • platba dobírkou,
  • platba v hotovosti v místě odběru zboží

Provize provozovatele činí 17% z prodejní ceny, minimální provize do 3.300 Kč se přičítá 600 Kč.

6) Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží smluvnímu dopravci, tímto okamžikem přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí obvykle 10 dnů.

V běžných případech zboží expedujeme do 3-5 pracovních dní od uhrazení celé kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v e-mailu, jímž je potvrzena objednávka po úhradě kupní ceny. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu, případně je mu zaslaná na mail uvedený při registraci nebo při objednávce bez registrace. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

  • Osobní převzetí v obchodě Czechantik
  • Česká pošta
  • Po Praze i možnost osobního dodání

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

V případě vrácení zboží Kupujícím, který je spotřebitelem ve lhůtě 14-ti dnů od dodání zboží, hradí náklady na poštovné Kupující. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

7) Záruka a servis

Při prodeji nového zboží v originálním obalu spotřebiteli je záruční doba 24 měsíců od dodání. Záruční doba na použité zboží prodávané spotřebiteli je maximálně 14 dnů od dodání. Záruční doba mezi Prodávajícím a podnikatelem je určena individuálně a písemně.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (daňový doklad, faktura) nebo výpis z účtu, kde je uvedena úhrada celé kupní ceny ve prospěch účtu Prodávajícího. Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

8) Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,

c) v případě, že nelze použít odstranění vady způsobem uvedeným v bodě a) nebo b) má Kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

v případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže:

  • pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (zboží bylo již 3x v záruční opravě pro stejnou vadu) nebo
  • pro větší počet různých vad

věc řádně užívat,

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, na adrese místa podnikání, uvedené v čl. 2

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího. Dále prokazatelně nedovoleným zásahem do zboží, na vady, které vznikly běžným opotřebením zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí záruční lhůty a na vady způsobené v důsledku zásahu vyšší mocí.

9) Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží, v souladu s §1829 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to zasláním zboží na adresu místa podnikání Prodávajícího uvedenou v bodě 2. těchto VOP.

Toto se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Ten je oprávněn odstoupit pouze v souladu s § 2106 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě platného odstoupení od smlouvy Kupujícím, z důvodů uvedených v zákoně nebo v těchto VOP, případně sjednaných v písemné kupní smlouvě a vrácení zboží, bude kupní cena zaslána na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí, nejpozději do 15-ti pracovních dnů.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí celou kupní cenu ani ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

Doložka o prodeji zlata či stříbra

V případě prodeje zlata a stříbra a v souladu s ustanovením § 1837, písm b) Občanského zákoníku vyloučeno odstoupení Kupujícího, který je spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku (spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy).

10) Závěrečná ustanovaní

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu v souvislosti s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující, který je registrován, je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo těchto VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

V případě, že kterékoliv ustanovení kupní smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.03.2017 a jsou k na internetových stránkách Prodávajícího www.czechantik.cz, případně na písemné vyžádání mohou být zaslány Kupujícímu e-mailem.

VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Autorský poplatek

Pokud se na zboží prodávané na e-shopu vztahují ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, je Kupující povinen, prostřednictvím Prodávajícího, uhradit tzv. autorský poplatek.

Konkrétní výše autorského poplatku je vždy uvedena u detailu zboží v e-shopu Prodávajícího a celková kupní cena již tento poplatek obsahuje.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Ochrana osobních údajů.